Plataforma d'Afectats Guals El Vendrell

Últimes entrades

Twitter

Sóc afectat… què he de fer?

Si us ha arribat una liquidació en concepte de la taxa de gual i no esteu conformes, heu de seguir els següents passos:

1.- Tal i com ja us assenyala la pròpia liquidació, interposar un recurs de reposició. Teniu el model a l’apartat corresponent d’aquest web. Feu-hi constar tot allò que cregueu convenient per tal de no pagar el gual. Aquest recurs l’heu de presentar en el termini d’un mes a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud.

2.- Recomanem pagar. Presentar el recurs no suspèn l’execució de l’acte, i per tant, us poden enviar liquidacions amb recàrrecs i, arribat el cas, embargar per la quantia demanada.

3.- Si us desestimen el recurs de reposició, el pas següent és anar en via judicial, als tribunals contenciosos-administratius a través de demanda. Tot i així, ja n’hi ha varis d’interposats, en cas que s’estimin i per tant el jutge consideri que la taxa de gual no és conforme a la llei, els afectats en situació similar poden reclamar que se’ls hi torni la quantia cobrada.

Anuncis

Recurs de reposició

Bona tarda a tothom. A continuació us deixem el model del recurs de reposició, que cal presentar dins el termini d’un mes següent a la data de recepció de la liquidació.  En cursiva estan assenyalats els espais que heu d’omplir amb la vostra informació, així com l’espai en que heu d’escriure aquella al·legació segons quin sigui el vostre cas.

Número Expedient:

Excm Sr.

NOM I COGNOMS, major d’edat, amb número de DNI XXXXXX i domicili a efectes de notificacions a _________________, davant vostès comparec i, com millor procedeixi en dret, DIC:

Que havent estat notificada la liquidació amb número _________, pel concepte taxa de guals dels als anys XX, XX, XX, XX, que acompanyo com a DOCUMENT 1, dins l’expedient que s’assenyala en l’encapçalament d’aquest escrit,  i no estan d’acord amb la liquidació practicada, formulo en temps i forma, el present RECURS DE REPOSICIÓ, en base a les següents,

AL·LEGACIONS

Primera.- Que d’acord amb l’article 57 de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, els ajuntaments podran establir i exigir una taxa per la utilització privativa o aprofitament especial dels béns de domini públic. Al respecte, l’Ordenança Fiscal 29 de l’Ajuntament del Vendrell corresponent a l’any 2013 (davant la impossibilitat d’obtenir les aplicables als anys anteriors, fet que constitueix una indefensió) concreta que constituirà el fet imposable de la taxa: “l’aprofitament especial que té lloc per l’entrada de vehicles a través de la via pública a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals”.

Així, i d’acord amb l’article 20 de la Llei General Tributaria, el fet imposable és el pressupòsit fixat per la Llei, que al realitzar-lo, origina el naixement de la obligació tributària principal.

En concret, per exigir el pagament de la taxa de guals cal doncs que sigui realitzat aquest fet imposable i, per tant, que s’hagi produït la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic.

Tot i així, en el meu cas no s’ha realitzat aquest fet, ja que:

–         NO COTXE: ni jo ni cap de les persones que viuen en aquest domicili tenen cotxe.. ETC

– (aquí que cadascú posi el que vulgui: utilitzo garatge de magatzem, no hi cap cotxe per la porta, etc. Es pot adjuntar fotografia).

Segona.- De més a més, i en cas que no s’estimi el motiu anterior, l’article 7 de la citada Ordenança – a falta de les aplicables en els períodes impositius que l’Administració sí em liquida – prescriu que l’acreditament de la taxa es realitzarà o bé quan s’iniciï l’aprofitament especial amb la concessió de la llicència o bé quan, no havent-se demanat aquesta, l’Administració tingui coneixement que aquest aprofitament s’està produït.

Aquesta liquidació ara recorreguda emana d’aquest últim supòsit, però tot i així, l’Administració no pot conèixer en quin moment temporal va iniciar-se aquest aprofitament, pel que és un abús de dret liquidar els períodes passats, a més de situar-me en una posició d’indefensió per la impossibilitat de provar la no realització del fet imposable durant aquest període.

Per tot l’exposat, SOL·LICITO

Que es tingui per presentat aquest escrit amb la seva còpia, s’admeti i tenint-se per interposat recurs de reposició en temps i forma, s’acordi la nul·litat de la liquidació anteriorment referenciada pel concepte taxa de guals dels anys OMPLIR XX, XX, XX.

Subsidiàriament i en cas de no admetre’s l’anterior pretensió, s’acordi la nul·litat de les quanties relatives als anys anteriors, al no poder-se provar la realització del fet imposable d’acord amb l’article 7.3 de l’Ordenança.

Data i signatura

Manifest Fundacional

Aquesta Plataforma d’Afectats i Afectades pels Guals del Vendrell agrupa part de la ciutadania del Vendrell. Neix arran de la campanya iniciada per l’Ajuntament del Vendrell per fer complir una ordenança municipal, la qual obliga a pagar als seus veïns una taxa per l’entrada i sortida de vehicles a través del domini públic i amb el cobrament dels 4 anys anteriors a l’aplicació de la norma.

Aquest propòsit (i fet ja en part dels nostres veïns) d’aplicar l’ordenança municipal corresponent de manera genèrica, sense comprovar que efectivament s’estigui complint el supòsit que origina el pagament de la taxa, el considerem abusiu i injust, amb una especial manca de sensibilitat per part del govern quadripartit actual del nostre consistori pel moment de crisi global que patim. En especial al Vendrell, amb una taxa d’atur de les més altes de tota Catalunya, un sector de la construcció molt present que tants llocs de treball ha destruït, i una gran quantitat de desnonaments que posen a moltes persones del nostre municipi, els seus ciutadans i ciutadanes, al fil de la desesperació.

El més greu de les actuacions realitzades per l’Ajuntament respecte a aquesta ordenança municipal, és que es basa en una presumpció, aspecte que suposa un abús per part de l’Administració Local. Per al ciutadà o la ciutadana és pràcticament impossible demostrar la no utilització de la seva entrada d’aparcament, i més respecte a anys anteriors. Aquest fet demostra l’incompliment per part de l’Ajuntament de la seva pròpia ordenança, així com la Llei General Tributaria, ja que no demostra que es compleixi amb el fet que comporta el pagament de la taxa de guals.

Considerem que s’hagués pogut fer de manera diferent, atenent-nos al procediment, a la situació econòmica dels vendrellencs i vendrellenques i sobretot, a l’exemple donat per altres municipis, com el de Torredembarra, on si detecten una entrada de vehicles per la via pública sense tenir la corresponent llicència, únicament t’envien la liquidació de l’any en curs, davant la impossibilitat de demostrar que efectivament s’ha fet aquest ús en els anteriors.

Des de la Plataforma d’Afectats i Afectades pels Guals del Vendrell, demanem que en aquests casos en els quals existeixi dubte sobre la utilització d’aquesta entrada d’aparcament anterior, deixar sense efecte aquesta liquidació respecte dels anys anteriors.

Volem manifestar que, donat el procediment per part de l’Ajuntament del Vendrell en l’aplicació d’aquesta ordenança, sembla que l’únic propòsit del consistori es l’afany recaptatori per obtenir ingressos que abans no tenia i, així, dissimular part de la pèssima gestió econòmica del govern actual i dels anteriors, que han portat que l’Ajuntament del Vendrell sigui un dels més endeutats de Catalunya.

Per això, la Plataforma d’Afectats i Afectades pels Guals del Vendrell (PAG del Vendrell), ens proposem informar a totes les persones afectades per aquesta ordenança municipal i a orientar en els seus casos particulars, amb l’objectiu de poder fer front a la prepotència del nostre Ajuntament i donar suport a les persones que ho estan passant tan malament a causa d’aquest abús.

Tot i així, volem precisar que estem a favor d’aquelles regularitzacions fetes en casos en què efectivament s’hagi fet ús del domini públic sense la llicència corresponent, sempre i quant el procediment s’hagi dut a terme d’acord amb la Ordenança i totes les lleis aplicables. El que denunciem en aquest manifest és la presumpció que l’Administració ha realitzat considerant que una porta de garatge implica l’entrada de un vehicle a través de la via pública, i la indefensió que situa al ciutadà al ser impossible provar que no s’ha realitzat el fet imposable en els anys anteriors.

Atentament,

PAG del Vendrell